چگونگی شهادت محمدرضا سفیدی نسب

شهید محمدرضا سفیدی نسب مسئول مواد مخدر کلانتری 22 طالقانی تبریز هنگام جلب مجرم سابقه دار در صبح روز یکشنبه 1399/6/23 براثر ضربات چاقوی مجرم به شهادت رسید.