چرا مرزبانان شهید می شوند؟

هرچه امنیت بیشتر باشد جان شهروندان بیشتر حفظ می شود. مرزبان جان می دهد تا شهروندان در امنیت زندگی کنند.