پلیس مهربان و مقتدر، شهید رضا صیادی

گلوله معاندین ضدانقلاب شرح علت شهادت : شهید مدافع وطن رضا صیادی فرمانده نوپوی استان خوزستان در آشوب بنزینی مورخ 1398/08/27 هنگام تأمین امنیت شهروندان در ماهشرتوسط اشرار و معاندین نظام مورد هدف گلوله قرارگرفت و به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید رضا صیادی