نحوه شهادت شهید علی امامدادی

تصاویر ضبط شده از محل شهادت شهید علی امامدادی

شهدای مرتبط :

شهید علی امام دادی