شهادت افسرپلیس در کرمانشاه

درگیری پلیس با اشرار در کرمانشاه شهادت افسر پلیس، شهید مهدی دامن باغ دستگیری اشرار و کشف سلاح سرد و گرم

شهدای مرتبط :

شهید مهدی دامن باغ