شعر خوانی حماسی مجید تال در یادواره شهدای ناجا

شعر خوانی حماسی مجید تال در یادواره شهدای ناجا دهم خرداد هزاروچهارصد