دشت ذوالفقاریه محل جانباز شدن شهید محسن صفری

شانزده آذر ماه سالگرد چهل و یکمین سال جانبازی جانباز شهید محسن صفری هست. جانباز شهید محسن صفری سال 59 جانباز و سال 96 به شهادت رسیدند.

شهدای مرتبط :

شهید محسن صفری