جوانان مومن ما در نیروی انتظامی

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد پرسنل و کارکنان ناجا، و تکریم اقدامات ناجا.