جذب نیروی مدافع حرم

به تبعیت از سردار دلها، برای حضور ، پای صندوق های رأی قیام می کنیم.