بی نام ولی قهرمان

مراسم وداع با شهید گمنام مرکز آموزش شهید تقی ورکش مورخ 1400/07/18