" در وصف شهدای هنگ مرزی نگور"

تا آسمان آغوش سمت ما گشوده
هر عاشقی در حسرت پرواز بوده

پرواز سهم مردم بی ادعا است
سهم کسی که از زمینی ها جدا است

دست تو در دست خدا وقتی گره خورد
غم در میان...