" پیام شهدا"

ما از سر این پیچ خطرناک گذشتیم

ادامه شعر