" ده سال"

ده سال شد! طوفان بعد از تو
خم کرد پشت پهلوان ها را
این زخم پیدا این غم سنگین
شُست از زمین داغ جوان ها را

ده سال شد...

" لب بازکردی به گفتن شعله ها از سینه ات زبانه کشیدند"
" به یاد شهید سید نورخدا موسوی"
" شعری در وصف شهید سید نورخدا موسوی"

برخاستی و نشست آتش به پیرهنت
شمعی شدی که شده پیراهنت کفنت

می سوزی و به لبت جز خنده گل نکند
نشنیده کس به گِله یک آه از دهنت

کوهی و سینه‌ی تو گشته کتیبه درد