آرامگاه شهید مدافع وطن نعمت عزیزی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید نعمت عزیزی