آرامگاه شهید مدافع وطن ناصر ابراهیمی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.