آرامگاه شهید مدافع وطن مهدی کرمشاهی امجزی

 شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.