آرامگاه شهید مدافع وطن منصور ناصری مسکونی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.