آرامگاه شهید مدافع وطن محمدعلی توکلی کهنوج

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.