آرامگاه شهید مدافع وطن محمدرضا امیری هیجانی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.