آرامگاه شهید مدافع وطن محسن پایمرد

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید محسن پایمرد