آرامگاه شهید مدافع وطن محسن قنبری رضی آبادی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.