آرامگاه شهید مدافع وطن فریدون مجنون

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.