آرامگاه شهید مدافع وطن علیرضا بلوچ گلبخشی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.