آرامگاه شهید مدافع وطن عبدالرضا بریمی زاده

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.