آرامگاه شهید مدافع وطن سیدمحمدحسین قریشی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.