آرامگاه شهید مدافع وطن رضا کافی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید رضا کافی