آرامگاه شهید مدافع وطن حمید بهروز

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید حميد بهروز