آرامگاه شهید مدافع وطن جمال حسنی گاوبنده

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.