آرامگاه شهید مدافع وطن امیر نعمتی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات. 

شهدای مرتبط :

شهید امیر نعمتی