آرامگاه شهید مدافع وطن اصغر کازران

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید اصغر کازران