آرامگاه شهید مدافع وطن احمد سنجری بنستانی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.