آرامگاه شهید مدافع وطن احسان رحیمی پور

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.