کمک خرج خانواده

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 03 آذر 1400

نوجوان بود ولی می خواست کمک خرج خانواده باشد. برای کار رفت تهران. هر وقت به روستا برمی گشت با دست پر می آمد و برای خواهرهایش سوغاتی می آورد. البته اول سوغاتی دختر عمویش را می برد بعد به خانه می آمد. چون آن طفل معصوم مادرش را از دست داده بود. ایرج بارها به من یادآوری کرده بود که هوای آن کودک را داشته باشم.

 

شهید ایرج زارعی

شهادت: 26/ 12/ 1369

محل شهادت: محور ايست بازرسی مهاباد - مياندواب - آذربایجان غربی

شهدا مرتبط :

شهید ایرج زارعی