سرباز و سرهنگ نداریم

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 11 خرداد 1402

حوالی شب بود، چند دقیقه دیگه عملیات شروع میشد، یکی از بچه ها چندتا میوه آورد و گفت بفرمایید، اینا برای شماست. مهدی یه نگاهی به میوه ها انداخت و گفت: نه! تا سربازها نخورند، من لب نمی‌زنم! البته این اولین باری نبود که به فکر سربازها بود، دفعه قبل هم وقتی قرار بود که یک مسیر طولانی با تجهیزات کامل طی بشه، تمام تجهیزات خودش و یک سرباز لاغر اندام رو تا مقصد حمل کرد و وقتی یکی از همکارانش علت این کار رو پرسید، پاسخ شنید که: سرباز و سرهنگ نداریم. ما همه در مأموریت هستیم و سربازها نزد ما امانتند.

 

شهید مهدی توسنگ

 علت شهادت:مبارزه با اشرار مسلح

تاریخ شهادت: 1400/8/25

محل شهادت: دشت سمسور کرمان

شهدا مرتبط :

شهید مهدی توسنگ