حفظ امنیت کشور

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 09 شهریور 1402

در راه حفظ امنیت خطر را به جان 
خرید و در این راه آسمانی شد.

شهید پلیس سعید ربیعی
درگیری با قاتل مسلح
16 اردیبهشت 1402اهواز

 

شهدا مرتبط :

شهید سعید ربیعی