ترور پاسدار کمیته

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 11 تیر 1399

🔹سه شنبه 25 اسفند 57 ساعت دوازده شب نوبت محمد بود که پست بدهد . دو نفر موتور سوار به ایست و بازرسی کمیته انقلاب در خیابان ولیعصر (عج) نزدیک شدند . انگار چیزی در دست داشتند . محمد حواسش به آنها بود ولی اجازه نداشت قصاص پیش از جنایت کند . باید صبر می کرد که به محل مانع ها برسند و از آنها در مورد کارشان سوال کند . موتور سیکلت سرعتش را کم کرد و خودش را به چند متری او رساند  ولی ناگهان نفر پشت سر کیسه ای که در دست داشت را بالا آورد و به سمت محمد شلیک کرد . 

🔹جوان نگهبان معصومانه در خون خودش غلتید و تیم ترور منافقین با خوشحالی از آنجا دور شد ... 

شهید محمد ناصری آزاد