بابا برای امنیت جان داد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 30 خرداد 1401

کنار فرزندان شهدا واژه بابا را 
آرام تر صدا بزنید

در خلوت هایتان حس پدر فرزندی خود را در آغوش بگیرید

کلمه بابا برای فرزندان شهدا بهای سنگینی دارد.

شهید مدافع وطن جواد زارعی 
شهادت  :  28  خردادماه  1401
درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در استان یزد

شهدا مرتبط :

شهید جواد زارعی