چهل سه سالگی انقلاب شد

چهل سه سالگی انقلاب شد

نویسنده : خادم الشهدا
چهل سه سالگی انقلاب شد
جای مدافعان امنیت مان خالی ایست
همان هایی ک برای این انقلاب جان شان را فدا کردند...
دلتنگی خانواده هایشان را فدای ما امنیت کردند
بدون هیچ منتی...
برای ناموس جان شان را فدا کردند
حالا جشن انقلاب مان را گرفتیم
دراین حماسه بزرگ جای شهدای مان خالی ایست
همان مردان دلیر با شجاعت ک امنیت مردم خط قرمزشان بود
جایتان خالی ایست...
شهیدان مهران اقرع سجاد محمدی
مهرزاد خیری علی اکبر رنجبر وحید سالاری
نظام تاجیک بهنام امیری علی اکبر معصومی نژاد...
تمامی شهدا...
ک گفتن نام شان تمامی ندارد
و راهشان ادامه دارد
هر کدام ما امروز به نیابت از شما آمدیم
تا این حماسه را پرشکوه تر برگزار گردد.