پسرم راهت ادامه دارد

پسرم راهت ادامه دارد

نویسنده : مادر شهید
اینکه می‌خوانم نه شعر است و نه وصف است، فقط یک فریاد است، فریاد یک مادر

پسرم، فرزندم نور چشمم، عزیزم، مادرم، یاورم ، محبوبم ، نوربصرم ، امیدم، جانم، قرارم ، جگرم ، روح و روانم ، شیرین زبانم ، دوستم ، تاب و توانم، شهیدم

یکی یکدانه ی من، عزیز دردانه‌ی من، چراغ خانه‌ی من، جسمم ، عسلم، عشقم، قلبم

عباسم ای همه کسم

به چشمان قشنگت، به نگاهت، به آن قد رشیدت، به آن روح بلندت

به شکوهت، به وقارت، به مقامت، به جلالت، به پیامت

به آن روح عظیمت، به آن عزت نفست، به آن شکل قشنگت

به آن اسم ملیحت، به لبخند مدامت، به غرورت، به آن قلب رقیقت

به آن شانه‌ی پهنت، به سینه‌ی ستبرت، به آن شهد کلامت، به آن راه درستت

پسرم راهت ادامه دارد...

شهدا مرتبط :

شهید عباس جعفری