پدر من یک مرد واقعی بود

پدر من یک مرد واقعی بود

نویسنده : نگار فرزند شهید حسین صفی
اینجانب نگار صفی فرزند شهید گرانقدر حسین صفی خوشحال هستم و افتخار می کنم که پدرم در راه اسلام فدا شده است. پدر من مرد بودنش را در دفاع و عشق به ناموس و وطن و دین خود نشان داده است. فرزند شهید بودن لیاقت می خواهد زیرا یک وظیفه مهم و سنگین است . من و دیگر فرزندان شهیدان با رعایت حجاب، ادامه دادن راه آن ها درس خواندن و کسب دانش بیشتر و دفاع از میهن و دین خود بخش بسیار کوچکی از ارادتمان را به این شهیدان بزرگوار نشان میدیم. همه شنیده اید و همه جا می گویند که دختر ها به پدرهایشان وابسته اند سخت است 15 سال بدون پدر بزرگ شوی اما هستن کسانی که از داشتن پدر خود ناراضی هستن و قدردان وجود او در زندگیشان نیستند. داشتن پدر یعنی تکیه گاه یعنی مطمئن هستی که در زمان سختی هست کسی که همه جوره پشت تومی ایستد امیدوارم بتوانم پدرم را سربلند کنم و راه او را ادامه دهم تا به همه ثابت کنم پدر من یک مرد واقعی بود پدر من یک تکیه گاه محکم برای دخترش بود. کاش می شد جانم را فدای البته نه تنها پدرم بلکه تمام شهیدان این سرزمین کنم. پدرعزیزم همان خدایی که مرا به او سپرده ای بدرقه راهت.

شهدا مرتبط :

شهید حسین صفی