ناجی بشر

ناجی بشر

سلام شهدا. چه می توانم بگویم که قلم و عقل از بیان آن ناقص است و تنها می توانم این را بیان کنم که شما ناجیان بشر در زمان کنونی و در گرداب حوادث و بلایی هستید که روح و جسم انسان را در اسارت نفس می کشد، مسیر صعود تا ملکوت را بر ما بسته نگه می دارد. یاریمان نماید تا در پیچ و خم زمانه تنها با فانوس هدایت و راهنمایی شما مسیر تار زمانه را تا رسیدن به سرزمین آلاله های بی قرار طی نمایم.