ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم...

ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم...

نویسنده : همسر شهید

ميان تمام نداشتن ها دوستت دارم... شانس ديدنت را هر روز ندارم، ولي دوستت دارم... وقتي دلم هوايت را ميكند، حق شنيدن صدايت را ندارم، ولی دوستت دارم... وقت هايی كه روحم درد دارد، شانه هايت را برای گريستن كم دارم، ولی دوستت دارم... وقتِ دلتنگي هايم آغوشت را برای آرام شدن ندارم، ولی دوستت دارم .... آری همه وجودمی، ولی هيچ جای زندگيَم ندارمت و ميان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم، "دوستت دارم"

شهدا مرتبط :

شهید یاسر سپیدرو