من هم باید سعی کنم

من هم باید سعی کنم

نویسنده : علیرضا فرزند شهید
در هیاهوی دلم، آشفته بازاریست شلوغ، ذهنم درگیر است درگیر یک مرد هنوز، مردی که با یادش با خاطرش با نامش با ذات پاکبازش هرکجا رفت شجاعت آورد، عزت و غیرت و حق آورد. گویی این مردان کم نیستند گویی هرلحظه که پای ناموس آمد غیرت این مردان به میان آمد، مردانی که در راه دفاع از این سرزمین و اسلام جان خود را فدا کردند، کسانی که همچون شیر در برابر دشمن ایستادند و از خانه ئ میهن خود دفاع کردند، آن ها کسانی بودند که با اتکا به دستورات قران و اسلام و توکل به خدا پیروز می شوند، کسانی که امیدشان به خدا و پشتوانه شان به اسلام بود، کسانی که در راه حق قدم گذاشته بودند. کسانی که اسوه شان سالار شهیدان امام حسین(ع) بودند، یکی از مردان مردی است که بسیار زیاد دوستش می دارم، مردی که به او احترام می گذاشتم و می گذارم، مردی که در زندگی الگوی من است، کسی که مایه ی سرافرازی من و خانواده ام است، کسی که من به او افتخار می کنم، او کسی نیست جز پدرم، پدری که جزء همین مردان پرغرور و با غیرت است، او پدری بود نمونه، پدری که دوست دارم از همه بیشتر در کنارم بود، کسی که دوست دارم دوباره نوازش دستش را روی سرم احساس کنم...
کسی که دوست دارم دوباره صدایش را بشنوم و با او صحبت کنم و به خود می بالم که فرزند کبوتری سبک بال می باشم، فرزند یک شهید فرزند کسی که جایگاه خاصی در نزد خدا دارد، پس من هم با داشتن چنین پدری باید سعی کنم در جامعه رفتاری خدا پسندانه داشته باشم و مراقب اخلاق و رفتارم باشم و به این نکته توجه کنم که شهیدان زنده اند و نزد خدا روزی دارند، پس پدر من هم زنده است و نظاره گر رفتار من است، در سرزمین ما غیور مردانی که از میهن دفاع می کنند و کشته می شوند را شهید می نامند من کلمه شهید را زیاد به کار بردم و می خواهم معنای شهید و شهادت را به شما بگویم: شهید یعنی کسی که جان خود را فدا می کند و کشته می شود.
شهادت یعنی در راه حق قدم گذاشتن و جان خود را در راه اسلام فدا کردن.
شهید: فردی از تبار عاشقان، شهید نمونه فضیلت، شهید الگو و اسوه ما در زندگی.
پس با این همه ویژگی پی می بریم که شهید فردی کامل است.
سالها در عشق دین خوش سوختید علم و ایمان را بهم بردوختید
ای عـزیـزان راه مــا، راه شـمــاسـت چون ره هموارتان راه خداست