مقدس ترین شغل...

مقدس ترین شغل...

مینویسم برای مرزبانان
با هر درجه ای که باشد برایش فرق ندارد خدمتش را انجام میدهد اما با جون و دل با هر درجه ای باشد جانفشانی میکند فرقی بین ناموس خودش و دیگران نیست با هر درجه ای باشد شهید میشود حقوقی چندانی ندارد زندگی معمولی فرزندشان مثل بقیه درس میخوانند به مدرسه دانشگاه میروند، اما نمیدانم چرا این مرزبان انقدر بی دفاع مظلوم است حتی بعضی وقتا حق دفاع از خود را هم ندارد وقتی از مردم سوال میکنم هرکسی یک جوابی میدهد می‌گویند:خب پولش را می‌گیرد ،خب وظیفه اش است، آره آره درست همه این ها را میدانم اما میتوانست وظیفه اش را اجرا نکند مثل خیلی ها میتوانست شهید نشود تا فرزند سه ساله اش طعم بی بابایی را نچشد.او یک مرزبان است اما بی دفاع
تقدیم به تمام مرزبانان کشورم.