قیمت این لحظه ها چند !!!

قیمت این لحظه ها چند !!!

نویسنده : فرزند شهید
بابای فداکار من

خبر شهادت را که شنیدم برایت خوشحال شدم تو اخر به ارزویت رسیدی

بابایی که تمام فکرش خدمت به کشورش بود

دفاع از حریم امن خانه و کاشانه دغه دغه اش بود

چه روز های که بابا خسته بود اما برای خوشحالی من خستگی هایت را فراموش میکردی

چه وقت های که بود که دل من صحبتهای مردانه ات را میخواست اما بابا تو نبودی

حالا همه دلتنگی ها؛ گپ گفت هایمان با باشد کنار مزارت از تو فقط ی قاب عکس برای من به یادگار مانده

بابا فداکار من فدای آسایش امنیت کشورش شد.

بابا جان هفته فراجا فرا رسید اما دیگر تو نیستی روزت مبارک بزرگ مرد من