شهدای مرزی ما مظلومند

شهدای مرزی ما مظلومند

نویسنده : خادم الشهدا
برای تو مینویسم برای تویی ک دور از منی دور از شهر هزاران کیلومتر آن سو تر از من
نزدیک کشور همسایه ایستاده ای

با اسلحه ای بدست با لباس شبیه خاک
بند پوتین هایت را محکم بسته ای
بالای برجک در گرمای تابستان
در سوز سرمای زمستان
سینه سپر کرده ای برای من ن چرا من برای همه ما
برای امنیت آسایش همه ما
نمیدانم صدایم را میشنوی یا ن
ولی اینگونه برایت مینویسممیگویم

لباس خاکی تو ب تمام کت شلوار پوشیده های آقازاده ها می ارزد

پوتین های خاکی تو نشانه ایستادگی دارد
از همین جا ب احترامت بلند میشوم احترام نظامی میگذارم...?

راستی از حقوق نجومی مرز چخبر...؟!
از بخور بخواب های مرز چخبر...
از گلوله خوردن راحت خوابیدن چخبر...

چند روزی هست شنیده ام دغدار همرزمتان هستید ،واقعا رهبرم زیبا گفتند: شهدای مرزی ما مظلومند ...