شهادت دل کندن است

شهادت دل کندن است

نویسنده : خادم الشهدا
شهادت هدف نیست
راهی است برای
خدایی زندگی کردن.

دیدار حق مقدماتی دارد
تا روزی که لیاقت
نداشته باشی ،
به جایی نمی رسی.

شهادت جان کندن نیست
دل کندن است.
خوب می دانم
قصه ی حق و حقیقت را
داستان جان را
که امانتی از جانب خدا
برای انسان است.

شهید شدن دل می خواهد
دلی که آنقدر قوی باشد
و بتواند بریده شود از همه
تعلقات
دلی که آرام له شود
زیر پایت به وقت بریدن
و رفتن و شهدا
دلدار بی دل بودند .

و حتی بر سنگ سرد
مزار رد خون
به نام مبارک شهید
بر جای می‌گذارد

قبرستانی که گلزار شهید
نداشته باشد اصلا
صفایی ندارد .


شادی روح شهدا صلوات
شهید _ موسی نوروزی

خادم الشهدا_م ب

شهدا مرتبط :

شهید موسی نوروزی