سهم مادران از امنیت

سهم مادران از امنیت

نویسنده : خادم الشهدا

دلشوره های شبانه و نخوابیدن مادر تا صبح گویا صبح قرار بود خبری تازه بشنود... خبری که وجودش را از اون بگیرید چه سخت است خبر شهادت پسر برای مادر مگر فرقی هم میکند؟! نقطه صفری مرزی یا قلب پایتخت پایان نامه یک پلیس شهادت است شهادت مبارک داداش امین امنیت بالاتر از آن است ک ما فکرش را میکنیم! آنقدر با ارزش که مادرها تنها پسرهایشان را فدا می کنند.

شهدا مرتبط :

شهید امین سعیدی