سلام بابای خوبم!

سلام بابای خوبم!

نویسنده : دختر شهید
سلام بابای خوبم!

تازه یاد گرفته ام بگویم بابا. چقدر گفتن بابا قشنگ است ، چرا مادرم قاب عکس تو را مقابل صورتم می گیرد و خودش می گرید؟

دل رستای هشت ماهه ات برای صدایت تنگ شده است.دلم آغوش گرمت را می خواهد وقتی که با لبخند همیشگی ات از سر کار به خانه بر می گشتی و مرا در آغوش می کشیدی و نوازشم می کردی و من از ته دلم می خندیدم. چقدر شیرین بود و چقدر کوتاه.

انتشار به مناسبت سالگرد شهادت

شهدا مرتبط :

شهید احسان نصیری