دوستت دارم بابای آسمانی من

دوستت دارم بابای آسمانی من

نویسنده : فرزند شهید حسین اصغری دریاسری
جای خالی تورا که می بینم
تمام بغض های نشکفته ام باز می شوند
طنین آهنگ صدایت را که نمی شنوم تمام نجواهای عاشقانه را سکوت می پندارم...
گرمای دستان نوازشگر تو را که دیر زمانی است از من گرفته اند مرا دوچندان آشفته می کند،
ز شوق دیدار تو هرشب التماس می کنم به رویاهای نیمه شب که مرا به عالم تو ببرد.
می دانی پدر...
در دل بیزار من ناگفته های بسیاریست کاش امشب نیز خواب چشمانم را برباید،
تو را حس می کنم کنار خود هرچند طعنه زنان به من می گویند که خواب بوده ام که خواب دیده ام اما سوای دلتنگی هایم با تمام وجود حس می کنم...کنار توام...
دوستت دارم بابای آسمانی من